protection-of-the-wadden-sea-regionDat dit unieke natuurgebied beschermd moet worden, staat buiten kijf! Niet alleen op Schiermonnikoog is er een immense rijkdom aan planten en dieren te vinden, het hele waddengebied is uniek in zijn soort. Dat is ook op internationaal vlak niet onopgemerkt gebleven, het waddengebied is sinds 2009 geklasseerd als Werelderfgoed door UNESCO. Dat maakt dat dit gebied volgens UNESCO even bijzonder is als bijvoorbeeld Yellowstone National Park in Amerika of The Great Barrier Reef in Australiƫ.

Internationaal wordt er nog veel meer gedaan om dit gebied te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming en de vernieling door de mens. Zo wordt er met OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) en de conventie van Ramsar (Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels) al veel aandacht geschonken aan het waddengebied dat van Nederland, over Duitsland, tot Denemarken loopt.

Ook op Europees gebied worden er aan de drie lidstaten regels opgelegd om het gebied te beschermen. Deze richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijnen, kunnen door elk van de lidstaten zelf ingevuld worden. Daaruit is Natura 2000 ontstaan, een netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de Europese Unie. Ze streven naar het beschermen van kostbare ecosystemen en het behoud en herstel van biodiversiteit.

In het Trilaterale Waddenzee Plan (TWP) wordt door de drie landen het beheer van de Waddenzee beschreven, met alle maatregelen en acties die genomen moeten worden om het gebied te behouden. In 2010 werd een vernieuwd plan ondertekend door Nederland, Duitsland en Denemarken.

In Nederland zelf worden er ook veel inspanningen geleverd om het waddengebied te beschermen. De Planologische Kernbeslissing (PKB), derde Nota Waddenzee en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn beleidsplannen die regels en beperkingen opleggen (bijvoorbeeld op het gebied van visserij en recreatie). Daarnaast is er nog de Natuurbeschermingswet en de Flora en Faunawet. De staat, provincies en de eilandbewoners zelf doen er ook alles aan om dit kleine paradijs in stand te houden.